"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Udbudsstrategi

Aarhus Kommunes udbudsstrategi for Urban Mediaspace Aarhus bygger blandt andet følgende grundprincipper:

 • Entrepriseopdelingen skal tilpasses markedet, således at der altid er et tilfredsstillende antal potentielle bydende inden for den enkelte entreprise.

 • Entrepriseopdelingen skal udformes en sådan måde, at der er en fysisk og tidsmæssig entydig snitflade mellem entrepriserne.

 • Ved fastlæggelse af udbudstidspunktet bør dethvor det er muligtsøges at drage nytte af den aktuelle markedssituation.

 • Entrepriseområder med høj kompleksitet, og hvor det vil være fordelagtigt at inddrage den udførende entreprenørs kompetencer og ønsker i projektudformningen, udbydes entreprenøren kan deltage i en udviklingsproces med bygherre og totalrådgiver i projektforslagsfasen.

 • Entrepriseområder, hvor prissætningen er relativt afhængig af entreprenørens udførelsesmetodik og udførelsesmaterieldvs. budgetsikkerheden inden udbud er lav - udbydes som tidlige udbud i projektforslagsfasen af hensyn til forbedret budgetsikkerhed ved afslutningen af denne fase.

 • Entrepriseområder, hvor løsningsprincipper primært er baseret totalrådgiverens egne faglige kompetencer, og hvor der eksisterer et stort erfaringsgrundlag omkring prissætningendvs. budgetsikkerheden inden udbud er høj - udbydes hovedprojektniveau for at sikre den mest optimale priskonkurrence.

 • Det økonomiske element i tilbuddeneherunder faste priser og regulerbare enhedspriser - skal afgives et entydigt grundlag med fuld beskrivelse af den ønskede leverance.

 • For at overholde projektets hovedtidsplan er et vist tidsmæssigt overlap mellem projektering og udførelse nødvendigt.

Udbudspakker

Entrepriserne i Urban Mediaspace Aarhus er opdelt i 6 udbudspakker med hver deres karakteristika og udbudstidspunkter.

De 6 udbudspakker er:

 • Udbudspakke 1: Automatisk P-anlæg (udbud er gennemført)
 • Udbudspakke 2: Råhus, lukning, å-åbning, stikledninger samt byggepladsindretning og – drift (udbud er gennemført)
 • Udbudspakke 3: Anlægsarbejder relateret til ramning og vandbygning (udbud er gennemført)
 • Udbudspakke 4: Indvendig aptering (forventes udbudt i 2012 i fagentreprise)
 • Udbudspakke 5: Tekniske installationer (forventes udbudt i 2012 i fagentreprise)
 • Udbudspakke 6: Belægninger, belægningsopbygninger, kajkanter og udvendig aptering (forventes udbudt i 2012 i fagentreprise)