"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

DigiForm

DigiForm - Digital understøttelse af formidling i det fysiske rum

Etablering af TING-brønden giver os muligheder for at pushe bibliotekernes ressourcer ud på en helt anden måde end tidligere.

Aktiviteterne omkring DDB vil blot udvide disse muligheder. Kombineret med at RFID-teknologien udbredes giver det helt nye interaktionsmuligheder mellem materialerne og brugerne på biblioteket.

Projektet skal afsøge disse muligheder, og konkret skabe en række fysiske installatione i biblioteksrummet. Produktet skal være 'forbrænder' på en forholden til behovene i de moderne biblioteksrum (Dokk1) såvel som de lokal Medborgercentre.

Baggrund

AAKB har gennem de sidste 10 år været med til at udvikle fremtidens teknologier til bibliotekerne, og vi har set en lang række prototyper på, hvad teknologien vil kunne bruges til.

Som det gør sig gældende for en række andre projekter, har vi stort behov for at udvikle koncepter, der kan replikeres ud mange steder. Det gælder såvel det digitale indhold som den måde hvorpå det præsenteres i biblioteksrummet på.

Projektet skal samtidig med at konkrete installationer udvikles og idriftsættes, udvikle og distribuere koncepterne til danske biblioteker, og andre der måtte være interesserede.

Projektets unikke karakter

Projektet er unikt bl.a. fordi timingen er perfekt. Vi har nu de teknologiske muligheder og adgangen til struktureret digitalt indhold der ikke hidtil har været til stede, og vi har behovet for at nytænke indretningen og formidlingen på biblitotekerne.

Projektet skal med afsæt i empiri, herunder tidligere AAKB-projekter, skabe konkrete installationer og formidlingsapplikationer, som konceptualiseres, så de kan anvendes af andre.

Endelig vil projektet anvende RFID til andet og mere end materialehåndtering, herunder 3D-apps, mashups med statistiske data og interaktive displays m.v.

Formål

Formålet er at formidle bibliotekernes digitale ressourcer i biblioteksrummet, på en velovervejet måde, og hvor den nyeste teknologi tages i anvendelse.

Formålet er desuden at videreformidle erfaringer og konkret indhold til andre biblioteker.

Hvad skal projektet opnå?

Hvilke blivende effekter kan der forventes efter projektperioden?

 • Mindst 10 forskellige digitale installationer opsat og i drift på biblioteket (f.eks. installation rettet imod brugerne Palles Gavebod).
 • Produktkatalog til brug for andre biblioteker.

Målgruppe

 • Bibliotekernes brugere
 • Bibliotekerne
 • De nationale nettjenester
 • Danskernes Digitale Bibliotek

Strategi og metoder

Byggeteam/Hacklabs OpenSource - alt hvad der produceres distribueres videre til fri anvendelse.

Software publiceres på www.bibos.dk.

Tegninger m.v. på fysiske installationer publiceres på og formidles fra ITKlik.

Hovedaktiviteter

 • Workshops med samarbejdspartnere og brugere
 • Månedlige Hacklabs

Produktion af software og fysiske installationer

Samarbejdspartnere

 • DubaB8, Bjerringbro
 • Alexandra Instituttet
 • Innovation Lab
 • Interactive Spaces
 • Kollision
 • Gladsaxe Bibliotekerne

Kontaktperson

Projektleder Martin Vellerup, mvel@aarhus.dk

Organisering

Arbejdsgruppe: Arkitekt, bibliotekarer, ideudvikler, IT-folk, programmører samt eksterne partnere

Projektplan

02-2011: Projektet konstitueres og der udarbejdes egentlig projektplan

03-2011: Workshops med samarbejdspartnere og brugere

04-2011: Programmering af brugergrænseflader og produktion af fysiske installationer

04-2011: Månedlige Hacklabs med inviterede gæster (hands on).

09-2011: Brugerworkshop - (afsæt for brugerevaluering)

11-2011: Opsamling og projektevaluering

12-2011: Afrapportering

Aktiviteter

Workshops gennemføres for at blive klogere og for at kunne definere servicedesign på de installationer og displays projektet vil skabe.

De månedlige Hacklabs handler om selve produktionen, såvel den digitale som den håndværksmæssige. Så her skal hamres, skrues, kodes m.v.

Brugerworkshop i september 2011 skal dels evaluere på produkterne indtil da, men også være afsæt for evt. redesign.

Erfaringsindsamling og informationssøgning

I projektet inddrages erfaringer og anbefalinger fra Digital Trendspotting, der konkret har forholdt sig til servicedesign i biblioteksrummet, og dertil defineret en række fysiske elementer, der netop understøtter formålet.

Se mere: http://digitaltrendspotting.dk/wp-content/uploads/2009/11/konceptkatalog1.pdf

Dertil inddrages erfaringer og OpenSource softwaren fra GEOBIB med henblik på lokalitetsbaserede displays.

Evalueringsplan

Evaluering v/ekstern evaluator. Evalueringsrapporten vil blive vedlagt den endelige afrapportering til SBM.

Der skabes kontinuerligt erfaringsgrundlag for opsamling af viden omkring interaktive installationer i biblioteksrum.

Formidling af resultater

Den digitale formidling er formidling i sig selv. Dertil publiceres den afsluttende rapport digitalt.

I projektperioden vil der blive skrevet artikler til fagbladene, ligesom blogs m.v. vil blive anvende. Endelig formidles via Styrelsens projektbank.

Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier.